Wydawca treści Wydawca treści

Hodowla lasu

Las, jeśli nie powstał w sposób naturalny, jest sadzony przez leśników. Jego hodowla to podstawowe zadanie gospodarki leśnej. Trwałe i zrównoważone zagospodarowanie prowadzi się według planu urządzania lasu. Ma ono zapewnić utrzymanie różnorodności biologicznej lasu, jego produktywności, zdolności regeneracyjnych, żywotności i właściwych funkcji ekologicznych. Musi też respektować warunki przyrodnicze i procesy naturalne.

Hodowla lasu polega na zachowaniu i wzbogacaniu lasów istniejących (odnawianie) oraz tworzeniu lasów nowych (zalesianie). Wymaga ona wiedzy przyrodniczej, m.in. z dziedzin: klimatologii, gleboznawstwa, botaniki, fizjologii roślin. Stosowanie odpowiednich technik odnawiania i pielęgnowania lasu oraz zalesiania powierzchni nieleśnych zapewnia trwałość i ciągłość lasu. Las o zasobach zbliżonych do naturalnych jest lasem przyrodniczo różnorodnym, zdrowym i odpornym na zagrożenia. To najbardziej pożądany wzorzec w hodowli lasu. Dlatego w pracach hodowlanych leśnicy dążą do tego, by dostosować jego skład gatunkowy do lokalnego siedliska.
 
W planie urządzania lasu Nadleśnictwa Sulechów zaplanowano zalesienie 565,56 ha. Przez 10 lat zalesiono 325,43 ha, tj. wykonano 57 % planu. Na gruntach nieleśnych posadzono 173,35 ha nowego lasu. Ponieważ plan zakładał zalesienie 109,88 ha gruntów nieleśnych, wykonano go w 157,76%. Wszystkie prace wykonane zostały na gruntach nieużytkowanych rolniczo.
Hodowla lasu obejmuje także: zbiór i przechowywanie nasion drzew, produkcję sadzonek w szkółkach, zakładanie, pielęgnację i ochronę upraw leśnych oraz drzewostanów. Celem tych ostatnich jest stworzenie optymalnych warunków wzrostu dla drzew, które są najbardziej pożądane w składzie gatunkowym rosnącego drzewostanu. 
 
Na terenie nadleśnictwa zlokalizowane są dwie plantacje nasienne w obrębie Klenica: rodowa plantacja sosny taborskiej (4,55ha) i klonowa plantacja sosny taborskiej (5,82 ha). W obrębie Sulechów zlokalizowane są również trzy plantacje drzew szybkorosnących o łącznej powierzchni 6,83 ha.
 
Ostatnim elementem hodowli jest wycinka drzew dojrzałych. Ma ona umożliwić takie odnowienie lasu, by spełniał on wymagania rosnących na danym terenie gatunków drzew.