Wydawca treści Wydawca treści

Użytki ekologiczne

Użytki ekologiczne to zwykle obiekty o niewielkiej powierzchni: małe oczka wodne, śródpolne kępy drzew i krzewów, torfowiska, bagna i wydmy. Są pozostałościami ekosystemów, które mają znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej. Obecnie mamy ich w Polsce ponad 9 tys. na powierzchni prawie 30 tys. ha.

Użytkami ekologicznymi są „zasługujące na ochronę pozostałości ekosystemów mających znaczenie dla zachowania różnorodności biolo¬gicznej - naturalne zbiorniki wodne, śródpolne i śródleśne oczka wodne, kępy drzew i krze¬wów, bagna, torfowiska, wydmy, płaty nieużytkowanej roślinności, starorzecza, wychodnie skalne, skarpy, kamieńce, siedliska przyrodnicze. Użytkami ekologicznymi są również stanowiska rzadkich lub chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów, ich ostoje oraz miejsca rozmnażania lub miejsca sezo¬nowego przebywania".
Na terenie nadleśnictwa znajduje się 38 użytków ekologicznych o łącznej powierzchni 255,80 ha. Czternaście z nich znajduje się na terenie obrębu Klenica, 16 na terenie obrębu Nietkowice, a 9 w obrębie Sulechów. Są to:
 • Tragiczna Polana - 2,38 ha;
 • Wertepy - 46,30 ha;
 • Nad Jabłonną - 9,65 ha;
 • W Dolinie Jabłonnej - 14,60 ha;
 • W Dolinie Jabłonnej - 0,80 ha;
 • Bagno w Olszynach - 6,02 ha;
 • Nad Sulechówką - 1,93 ha;
 • Bagna przy Odrze - 19,27 ha;
 • Błotne Dołki - 2,25 ha;
 • Międzywale - 7,12 ha;
 • Leśny Wodopój - 1,91 ha;
 • Bagno Obozowe - 8,59 ha;
 • Bagno Żurawinowe - 2,81 ha;
 • Bagno Śródłąkowe - 1,81 ha;
 • Bagienko przy Wale - 2,42 ha;
 • Dołeczek - 0,48 ha;
 • Trzciny - 8,24 ha;
 • Lisia Górka - 3,98 ha;
 • Moczary przy Wałach - 6,57 ha;
 • Dolina Słomki - 1,72 ha;
 • Szlak Wydry - 7,24 ha;
 • Bagna nad Gryżynką - 3,10 ha;
 • Dolinka Gryżynki - 3,00 ha;
 • Zarośla - 1,81 ha;
 • Na Krańcu - 2,46 ha;
 • Bagno Lisie - 1,25 ha;
 • W Olszynie - 2,73 ha;
 • Przy Dębach - 3,10 ha;
 • Kacze Doły - 1,15 ha;
 • Otulina Długosza - 1,00 ha;
 • Ustronie - a 2,52 ha;
 • Dzikie Szuwary - 1,94 ha;
 • Wyspa - 2,05 ha;
 • Pośród Sosen - 0,78 ha;
 • Cypel - 6,20 ha;
 • Bagno Rybne z Lusterkiem - 18,54 ha;
 • Łuk Wodny - 3,91 ha;
 • Przy Wale - 26,71 ha;
 • Poniedziałkowy Tryb - 17,41 ha
 
Opisane użytki ekologiczne są najczęściej ekosystemami wodno-błotnymi. Naj¬ciekawsze z nich to torfowiska niskie i przejściowe z rzadkimi gatunkami roślin. W przyszło¬ści powinny zostać wytypowane nowe miejsca do ochrony w formie użytków ekologicznych. 
 
Na terenie podległym Nadleśnictwu Sulechów zinwentaryzowano siedliska przyrodnicze we wszystkich obrębach, łącznie na obszarze 1801,19 ha. Siedliska najliczniej reprezentowane są w obrębie Klenica – 1077,75 ha, obrębie Sulechów - 449, 06 ha, w obrębie Nietkowice - 274,38 ha. 
 
Ostoje zwierząt

W nadleśnictwie znajdują się dwie strefy ochronne dla ptaków o powierzchni 103,55 ha. W tym strefa ochrony ścisłej wynosi 18,76 ha. Są to:

 • strefa ochronna dla bielika - w obrębie Nietkowice;

Od kilku lat w skali całego województwa lubuskiego zauważalny jest wzrost liczby stref występowania bielika.

 

Najcenniejsze gatunki zwierząt:
 • poczwarówka zwężona;
 • kozioróg dębosz;
 • skrytoń dębowy;
 • jelonek rogacz;
 • pachnica dębowa;
 • traszka grzebieniasta;
 • kumak nizinny;
 • żółw błotny;
 • nur rdzawoszyi;
 • świstun;
 • szlachar;
 • sokół wędrowny;
 • sowa błotna;
 • bóbr europejski;
 • mopek;
 • nocek łydkowłosy.
 
 
Najcenniejsze gatunki roślin i grzybów:
 • długosz królewski;
 • pióropusznik strusi;
 • cis pospolity;
 • kukułka krwista;
 • turzyca bagienna;
 • rosiczka okrągłolistna;
 • rosiczka pośrednia;
 • szmaciak gałęzisty.